IDVN Lawyers

IDVN Lawyers BRAND LOGO & WEB ICON GUIDELINE

Nguyên tắc

Vui lòng tuân theo tất cả các quy tắc được nêu trong các Nguyên tắc này khi sử dụng bất kỳ biểu trưng, ​​biểu tượng nào, v.v. cho các nội dung đối với Văn phòng luật sư IDVN hoặc IDVN Lawyers.
Vui lòng liên hệ với Văn phòng luật sư IDVN tại đây về việc sử dụng trên truyền hình, tạp chí hoặc các hình thức truyền thông khác, hoặc để tìm hiểu rõ về các nguyên tắc này.

Điều kiện sử dụng chung

Về nguyên tắc, tất cả các hình ảnh logo và biểu tượng phải được sử dụng nguyên trạng và không có sự thay đổi hoặc sửa đổi.
Không được phép thêm hình ảnh động hoặc hiệu ứng (mở rộng, xoay, trang trí, v.v.) vào các logo và biểu tượng này.

BRAND LOGO

Logo thương hiệu

Brand logo (logo thương hiệu) được sử dụng để đại diện cho thương hiệu công ty và các dịch vụ của IDVN Lawyers, như logo trên website và logo trên các ấn phẩm in ấn và điện tử. Logo và cách thể hiện tên của thương hiệu được quy định không được sử dụng trong các trường được hợp “không được phép” trong trang hướng dẫn này.

Download (.zip)

WEB ICON

Biểu tượng trên website (favicon)

Web Icon (biểu tượng website) được sử dụng để làm hình ảnh đại diện cho website IDVN Lawyers tại địa chỉ duy nhất www.idvn.com.vn. Biểu tượng này không được sử dụng như một logo công ty. Biểu tượng website không được phép bị bóp méo, trang trí thêm hoặc sử dụng màu khác nhau so với bản gốc.

Download (.zip)

BRAND LOGO

Về nguyên tắc, Brand Logo (Biểu tượng Thương hiệu) được sử dụng để đại diện thương hiệu cho IDVN Lawyers.
Sử dụng các file logo được cung cấp trong trang này.
Không tự ý sửa chữa thay đổi hình dạng của Logo này.
Nên sử dụng chuẩn màu: RGB với các sản phẩm digital và CMYK với các sản phẩm in ấn trên giấy khi có thể.

Download Data

AI ( RGB / CMYK )   |    PSD ( RGB / CMYK )    |    PNG

BRAND LOGO: Vùng an toàn và Kích thước tối thiểu

Thiết kế quy ước “vùng an toàn” cho Biểu tượng Thương hiệu để duy trì khả năng hiển thị và tính độc lập của biểu tượng.
Không được đặt các phần tử khác trong “vùng an toàn”.
Hơn nữa, biểu tượng có thể không được sử dụng nhỏ hơn kích thước tối thiểu vì không thể đảm bảo đủ khả năng đọc.

Logo thương hiệu

Đơn sắc

Vùng an toàn và khoảng cách lề

Chiều cao tối thiểu

Screen – 24px    Print – 12mm

WEB ICON

WEB ICON là biểu tượng để thể hiện trên website của IDVN Lawyers hay còn gọi là favicon. Đó là một hình icon được hiển thị ở góc trên cùng của tab khi truy cập trình duyệt.
Vui lòng sử dụng các tệp cần thiết để đáp ứng môi trường sử dụng.

Download Data

AI ( RGB / CMYK )   |    PSD ( RGB / CMYK )    |    PNG

WEB ICON: Vùng an toàn và Kích thước tối thiểu

Thiết kế quy ước “vùng an toàn” cho Web Icon để duy trì khả năng hiển thị và tính độc lập của biểu tượng.
Không được đặt các phần tử khác trong “vùng an toàn”.
Hơn nữa, biểu tượng có thể không được sử dụng nhỏ hơn kích thước tối thiểu vì không thể đảm bảo đủ khả năng đọc.

Biểu tượng ứng dụng

Vùng an toàn và khoảng cách lề

Chiều cao tối thiểu

Screen – 30px    Print – 10mm

CÁCH VIẾT

Cách thể hiện tên IDVN Lawyers cần được viết đúng quy luật duy nhất:
Đây là cách viết trên văn bản, hoàn toàn độc lập với cách thể hiện trên Logo hay Biểu tượng.
Cụm “IDVN” được viết hoa hoàn toàn.
Cụm “Lawyers” được viết hoa chữ cái “L”, các chữ còn lại viết thường.
Trên tất cả hình thức văn bản, phải thể hiện khoảng cách giữa “IDVN” và “Lawyers”.

Cách viết Đúng

  • IDVN Lawyers

Cách viết Sai

  • IDVNLAWYERS
  • IDVNlawyers
  • IDVN lawyers
  • Idvn lawyers
  • idvn lawyers
  • idvnlawyers
  • IdvnLawyers
  • idvn Lawyers

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Tát cả các phiên bản logo và biểu tượng website chỉ có thể được tăng hoặc giảm kích thước nhưng không được thay đổi tỉ lệ diện mạo.
Không được phép kéo giãn, trang trí thêm hoặc thay đổi màu của logo và biểu tượng.

Hình dạng

Không được phép kéo giãn làm thay đổi tỉ lệ, xoay, thêm bớt bóng đổ cho logo và biểu tượng.

Màu sắc

Không được phép thay đổi màu sắc của logo.

Nền

Logo và biểu tượng không được đặt trên màu nền hoặc hình nền có màu sắc hoặc độ sáng gần với màu sắc của chính nó.
Đối với các hình nền phức tạp, thêm một lớp nền phụ trắng giữa logo/biểu tượng với hình nền.