Associate

Bà. Bùi Thu Phương

Một thành viên của nhóm Tư vấn Doanh nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn

  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Cạnh tranh
  • Tập trung kinh tế

Học vấn

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội
  • Thạc sỹ, Đại học Wollongong, Úc

Your trusted lawyers

and beyond