Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Một số điểm mới của Thông tư 11/2022/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng

By 14 Tháng Tư, 2023Không có bình luận

Thông tư 11 của Ngân hàng nhà nước có lực từ ngày 01/04/2023 đã thay thế cho Thông tư 07/2015/TT-NHNN và Thông tư 13/2017/TT-NHNN về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư 11 đưa ra một số quy định mới về bảo lãnh ngân hàng nói chung và bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng, như:

1. Về bảo lãnh ngân hàng: Thông tư 11 quy định mới về hình thức cung cấp thư bảo lãnh điện tử và các trường hợp doanh nghiệp không được cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán trái phiếu;

2. Về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai: Thông tư 11 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến:

(i) Tiêu chí xác định năng lực của ngân hàng thương mại khi thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai;

(ii) Trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai;

(iii) Thời hạn hiệu lực và nội dung phải có của Hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai; và

(iv) Thời hạn hiệu lực và nội dung phải có của Thư bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.