Trợ lý Luật sư

Ông. Minh Trí

Trí là Trợ lý luật sư và thành viên của nhóm Tư vấn Doanh nghiệp và M&A 

Học vấn

  • Cử nhân Luật quốc tế

Your trusted lawyers

and beyond