Associate

Bà. Trương Thị Dung

Một thành viên của nhóm Tư vấn Doanh nghiệp, M&A và Đầu tư

Lĩnh vực chuyên môn

  • Tư vấn Doanh nghiệp & Đầu tư
  • Trọng tài thương mại

Kinh nghiệm

Liên quan đến lĩnh vực tư vấn đầu tư, Ly Ly đã tư vấn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác liên quan đến việc đầu tư vào Việt Nam.

Liên quan đến lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Ly Ly đã tư vấn pháp lý trên nhiều lĩnh vực bao gồm quy định nội bộ của doanh nghiệp, các vấn đề về lao động và làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Liên quan đến lĩnh vực tranh chấp thương mại, Bà Ly Ly cũng là thành viên của tổ tư vấn và đại diện cho Chính phủ Việt Nam trong những vụ ISDS.

Học vấn

  • Cử nhân Luật , Đại học Luật Hà Nội
  • Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Your trusted lawyers

and beyond