Skip to main content
Legal Update

Những Lưu Ý Khi Soạn Đơn Yêu Cầu Mở Thủ Tục Phá Sản

By 23 December, 2022No Comments

Những lưu ý khi soạn Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Theo quy định của Luật phá sản 2014, Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ phải có các nội dung chủ yếu là: ngày, tháng, năm; tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản; tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản; tên, địa chỉ của người làm đơn; khoản nợ đến hạn và chứng cứ chứng minh khoản nợ đến hạn.

Chúng tôi xin đưa ra những lưu ý đối với việc nộp Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ.

#phásản #insolvency