Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Cập nhật một số điểm mới trong Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

By 5 Tháng Tư, 2023Không có bình luận

Khác với các văn bản quy phạm pháp luật thông thường, Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức là có hiệu lực từ ngày 05/3/2023. Nghi định 08/2023/NĐ-CP có một số điểm mới cần lưu ý như sau:

  • Thứ nhất, Nghị định 08/2023/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; 
  • Thứ hai, Nghị định 08/2023/NĐ-CP cho phép kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu; và
  • Thứ ba, ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.