Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài

By 12 Tháng Sáu, 2023Không có bình luận

Việt Nam đã gia nhập Công ước New York về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài 1958 (“Công ước New York”) từ tháng 5/1995.

Điều 1 Công ước New York quy định: Công ước này áp dụng đối với việc công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài được ban hành tại lãnh thổ của một Quốc gia khác với Quốc gia nơi có yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài đó […]”.

Điều 3 Công ước New York quy định “Mỗi Quốc gia thành viên sẽ công nhận các phán quyết trọng tài có giá trị ràng buộc và thi hành theo quy tắc về thủ tục của lãnh thổ nơi phán quyết sẽ được thi hành, theo các điều kiện được nêu trong các điều khoản dưới đây.[…]”. Việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện phù hợp với quy định của Công ước New York và Pháp luật Việt Nam.