Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Một số điểm mới của Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; Nghị định 32/2018/NĐ-CP; Nghị định 121/2020/NĐ-CP và Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

By 30 Tháng Năm, 2023Không có bình luận