Skip to main content
Cập Nhật Pháp LýTin Tức

Nghị định 10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

By 4 Tháng Năm, 2023Không có bình luận

Nghị định 10/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 05 năm 2023 quy định một số điểm mới như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

  1. Bổ sung quy định về thẩm quyền xác định thời gian bị ảnh hưởng bởi trường hợp bất khả kháng;
  2. Bổ sung điều kiện về đấu giá quyền sử dụng đất;
  3. Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch;
  4. Sửa đổi thẩm quyền cấp và xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  5. Bổ sung điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác; và
  6. Bổ sung thủ tục giao đất, cho thuê đất khi chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá không thành hoặc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu.

II. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

  1. Bổ sung thời hạn phê duyệt giá đất; và
  2. Bổ sung thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

III. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: Bổ sung thời hạn thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

IV. Một số sửa đổi khác.