Junior Associate

Bà. Hoàng Thị Huyền

Huyền là một thành viên của nhóm Thương mại quốc tế & Hải quan.

Học vấn

  • Thạc sỹ Luật Quốc tế, Đại học Beihang, Trung Quốc

Your trusted lawyers

and beyond