Legal Specialist

Ông. Minh Trí

Một thành viên của nhóm Tư vấn Doanh nghiệp và M&A

Học vấn

  • Cử nhân Luật quốc tế

Your trusted lawyers

and beyond