Luật sư

Bà. Nguyễn Thị Hân

Một thành viên của nhóm Tư vấn Doanh nghiệp, M&A và Đầu tư 

Lĩnh vực chuyên môn

  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • M&A
  • Giao dịch tài chính

Kinh nghiệm

Bà Nguyễn Thị Hân là Luật sư đã có hơn 5 năm kinh nghiệm hành nghề của Văn phòng Luật sư IDVN. Bà Hân cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho nhiều khách hàng bao gồm cả các tập đoàn Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực tư vấn Mua bán, sáp nhập và các giao dịch tài chính, Bà Hân đã tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài khác nhau từ Malaysia, Singapore, Anh và những nước khác về quá trình đầu tư vào Việt Nam, bao gồm cả việc mua cổ phần của các tập đoàn Việt Nam trong các vụ Mua bán sáp nhập doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực ngành nghề và thành lập mới doanh nghiệp.

 

Học vấn

  • Cử nhân Luật quốc tế, Đại học Luật Hà Nội

Your trusted lawyers

and beyond