Trợ lý Luật sư

Bà. Trần Hải Hà

Hà là một thành viên của nhóm Thương mại quốc tế & Hải quan.

Học vấn

  • Cử nhân Luật Kinh tế, Đại học Ngoại thương

Your trusted lawyers

and beyond